Printati aceasta pagina

Politică și economie europeană (PEE)

Programul se adresează absolvenţilor de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenţilor de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învăţământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenţionate de la bugetul de stat, taxa de şcolarizare este de 1400 lei / semestru.

Programul masteral a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, nr. 3628/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 721/2008.

Prezentare

Programul masteral de Politică şi Economie Europeană propune o viziune integrată a continentului European care se adresează persoanelor care doresc să ȋşi dezvolte o carieră  care să ȋmbine politicul cu economicul.

Ȋntr-o societate actuală ce cunoaşte deopotrivă beneficiile, dar şi riscurile şi vulnerabilităţile la care se expune  ȋn ceea ce priveşte globalizarea, nivelele politic naţionale şi internaţionale au fost ȋntotdeauna influenţate de nivelul economic şi vice-versa. Programul masteral propune o abordare interdiciplinară care corelează mai multe domenii ce privesc dinamicile actuale: economie, ştiinţe politice şi relaţii internaţionale şi studii europene, fapt ce va oferi absolvenţilor săi oportunitatea de a-şi dezvolta competenţele practice şi intelectuale ȋn ceea ce priveşte interacţiunea economicului cu politicul ţinând cont de aspectele unei economii globalizate.

Masteratul crează studenţilor săi un mediu de predare-cercetare activ, care le conferă acestora o pregătire pertinentă în studiul de Științe Sociale, în general, și politica şi economia internațională, în special. De asemenea, acesta oferă o perspectivă critică asupra interacțiunii dintre structuri și actorii din economia globală, sisteme politice și procese, persoane fizice și instituțiile societății civile.

Competenţele dobândite pot fi aplicate şi ȋn cadrul activităţilor desfăşurate de Centrul de Studii Europene, institut dezvoltat ȋn cadrul SNSPA.

Planul de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes. Planul de învăţământ vă permite să aflaţi exact câte cursuri veţi avea pe semestru, care sunt şi cum le puteţi urma, pentru a acumula cele 120 de credite transferabile.

 • Condiții de înscriere

  Admiterea se face pe baza notelor, în ordine descrescatoare, rezultate în urma evaluarii:

  • dosarului (documente necesare),
  • eseului academic (5 – 7 pagini tehnoredactate, elaborat în limba română, engleză sau franceză)
  • CV (încărcat împreună cu eseul academic)

  Subiectul lucrării este la alegere, de preferat un studiu de caz, din aria tematică:

  • Teoria relaţiilor internaţionale
  • Instituţii Europene
  • Procese de integrare pe plan european şi euro-atlantice
  • Teoria şi practica negocierilor în relaţiile internaţionale
  • Partide şi organizaţii politice în Uniunea Europeană
  • Corporaţii transnaţionale
  • Actori ai sistemului internaţional – studii de caz
  • Geopolitică şi Geoeconomie
  • Procese politice ale Uniunii Europene
 • Interviului.

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un ghid de elaborare a eseului academic. La elaborarea eseului pot fi citate 2-3 lucrări din bibliografie, cu mențiunea că aceasta nu este restrictivă, ci are caracter orientativ.

Preînscriere online

Competențe

 • Cunoașterea modului de funcţionare a Uniunii Europene, din punct de vedere al construcţiei instituţionale şi al procesului de înfăptuire a politicilor publice, și capacitatea de a lucra/acționa în contextul instituțional și de politici specific al UE.
 • Cunoașterea momentelor-cheie ale evoluției construcției europene și a teoriilor privind procesul de integrare europeană, dezvoltând capacitatea de a evalua procesele politice actuale ale UE.
 • Cunoaşterea noțiunilor de bază referitoare la actorii şi structura sistemului relaţiilor internaţionale, mediul internaţional şi principalele teorii în domeniu, precum și capacitatea de a analiza manifestări concrete ale statelor în relațiile internaționale.
 • Cunoașterea aspectelor economice ale procesului de integrare europeană și capacitatea de a analiza impactul integrării asupra politicilor fiscal-bugetare ale statelor membre.
 • Cunoașterea caracteristicilor politicilor economice europene și capacitatea de a evalua impactul pieței unice asupra mediului de afaceri.
 • Cunoașterea terminologiei de specialitate privind corporațiile transnaționale și a teoriilor despre relația dintre stat și corporații pentru a cerceta influența pe care o exercită corporațiile asupra statului gazdă.
 • Cunoașterea structurii și funcționării sistemului de instituții economico-financiare internaționale și capacitatea de a identifica riscurile și amenințările cu care se confruntă economia mondială.
 • Cunoaşterea fenomenului juridic internaţional prin asimiliarea mecanismelor și principiilor de elaborare şi respectare a actelor normative internaţionale, precum şi prin cunoaşterea relației dintre dreptul intern și cel internațional, dezvoltând astfel capacitatea de a analiza situații de fapt din mediul instituțional-birocratic și a elabora soluții juridice care să reglementeze spețe concrete.
 • Cunoaşterea conceptelor de bază și a teoriilor de analiză de politică externă și capacitatea de a interpreta documente fundamentale ale deciziei de politică externă și de securitate.
 • Capacitatea de a utiliza cunoașterea despre politicile, reglementările și instrumentele legale naționale, internaționale și europene la analiza, evaluarea, soluționarea și formularea de recomandări în cazul unor situații economice, sociale sau politice concrete.
 • Capacitatea de a face cercetări care să creeze legături între teorii sau fenomene care vizează politicile publice europene și să dezvolte idei originale privind acestea.
 • Capacitatea de a stabili şi dezvolta relaţii de comunicare, parteneriate şi cooperare cu persoane, instituţii publice, mass – media, ONG-uri.
 • Capacitatea de a lucra în grup, de a comunica și negocia cu alte persoane sau grupuri, de a-şi prezenta clar şi coerent propriile poziţii, respectiv de a susține un discurs public.
 • Abilitatea de a iniţia şi menţine relaţii funcţionale de muncă într-un mediu multicultural şi pluralist, bazat pe încredere reciprocă, empatie şi comunicare, în spiritul respectării demnităţii tuturor persoanelor, indiferent de originea lor etnică, naţională, religioasă sau rasială, de gen, stil de viaţă sau dizabilitate.
 • Utilizarea şi prezentarea informaţiilor, a punctelor de vedere şi a conceptelor într-o formă concisă, bine structurată şi interesantă pentru o largă audienţă.
 • Rezolvarea problemelor cotidiene pe o cale non-discriminatorie şi non-conflictuală, bazată pe negociere şi dialog.
 • Calități de leadership și capacitatea de a rezolva sarcini în condiţii de stres.
 • Capacitatea de a anticipa nevoile, problemele şi evoluţiile de pe scena europeană şi cea internaţională.
 • Capacitatea de a identifica aspectele strategice şi problemele sistemice, de a stabili priorităţi.
 • Recunoaşterea, înţelegerea şi dezvoltarea capacităţii de a gândi soluţii de influenţare a complexităţilor şi dependenţelor inter- şi intra- regionale, naţionale, europene şi mondiale.
 • Capacitatea de a lua decizii în condiții de incertitudine și de informații incomplete.
 • Abilitatea de a utiliza tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, atât în activitatea profesională sau de cercetare, cât şi în viaţa de zi cu zi.

Posibilități de angajare pe piața muncii

 • Expertiză, consultanţă, relaţii publice, poziţii administrative şi manageriale în următoarele domenii:
  • Instituţii şi agenţii ale organizaţiilor internaţionale (ONU, UE, NATO, OSCE, Consiliul Europei, Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, OMC etc.)
  • Relații internaționale și activități europene
  • Instituţii publice naţionale şi agenţii guvernamentale (poziţii de decizie şi consultare publică).
  • Corporaţii transnaţionale
  • Proiecte cu finanțare din fonduri europene, corporaţii transnaţionale, IMM-uri, ONG-uri, Mass-media
 • Cercetare şi analiză politică a mediului internaţional
 • Predare şi formare (şcoli, universităţi, centre de educaţie a adulţilor, programe ad-hoc de formare profesională).

TAXĂ - 2800 RON/an