Organizaţii

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană colaborează cu o serie de organizaţii pe anumite domenii de interes. Printre acestea se numără următoarele:

 • Clubul Academic de Studii Europene
 • Asociaţia Română de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
 • Asociaţia Română pentru Dezvoltarea Evaluării în România
 • Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională al SNSPA

Clubul Academic de Studii Europene (CASE)

Clubul Academic de Studii Europene este un proiect care a evoluat din mai multe iniţiative academice şi de cercetare. Clubul Academic de Studii Europene are ca fundament dorinţa unor masteranzi de a-şi concretiza abilităţile şi competenţele în direcţia analizei de politici publice şi a recomandărilor legitime de politici publice europene. Preocupările noastre de cercetare se concentrează asupra chestiunilor cheie din studiile europene, instituţii si politici europene, guvernanţă europeană şi relaţiile internaţionale ale Uniunii Europene.

Întrebarea care se pune este: Prin ce se remarcă CASE într-un domeniu în care think-tank-urile de ştiinţe politice şi studii europene au proliferat semnificativ? Răspunsul este că CASE  îmbină excelenţa în cercetare şi în comunitatea academică cu iniţiativa de tip „grass-roots” şi dorinţa de a influenţa politicile publice în direcţia europenizării. În plus faţă de obiectivul furnizării unui spaţiu de dezbatere, caracteristic tuturor ONG-urilor şi think-tank-urilor, CASE  încurajează excelenţa şi seriozitatea în abordarea problematicii europene, fără a neglija nevoia unei reale mobilizări pentru influenţarea politicilor publice.

Misiunea echipei CASE este cercetarea şi promovarea politicilor în direcţia unei veritabile comunităţi politice europene. Cercetarea pe care Europolity o furnizează urmăreşte să îmbine rigoarea academică cu idealurile europene şi considerentele practice. În plus faţă de obiectivul furnizării unui spaţiu de dezbatere privind europenizarea, caracteristică oportună a ONG-urilor şi think-tank-urilor, CASE încurajează excelenţa în cercetarea problematicii europene, fără a neglija nevoia unei reale mobilizări pentru influenţarea politicilor publice. CASE urmăreşte să fie o via media, dar şi un punct de legătură între mediul academic şi instituţiile publice care pot influenţa europenizarea.

Pentru acest scop, echipa CASE  îşi propune următoarele activităţi:

 • realizarea şi editarea de analize şi recomandări asupra politicilor publice, la nivel naţional şi european;
 • dezvoltarea şi aplicarea noilor abordări în domeniul studierii şi practicării studiilor europene la nivel naţional;
 • formarea experţilor, practicienilor şi lectorilor universitari din cadrul comunităţi epistemice în domeniul studiilor europene;
 • dezvoltarea contextului favorabil creării unei asociaţii şi/sau reţele profesionale naţionale în domeniul studiilor europene;
 • acordarea de consultanţă în domeniul de activitate al asociaţiei;
 • organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice şi activităţi de sensibilizare a opiniei publice.

Asociația Română de Relații Internaționale și Studii Europene (ARRISE)

Asociația Română de Relații Internaționale și Studii Europene este înființată din anul 2005 și este alcătuită din specialişti – teoreticieni şi practicieni – în domeniul relaţiilor internaţionale şi al studiilor europene, fiind constituită în scopul realizării unui parteneriat funcţional şi eficient cu autorităţile publice şi cu persoanele juridice de drept privat, cu preocupări în domeniul relaţiilor internaţionale şi al studiilor europene.

Scopul general al Asociaţiei constă în cunoaşterea, aprofundarea şi promovarea valorilor intrinseci domeniului de studiu academic şi de cercetare al relaţiilor internaţionale şi al studiilor europene, atât din România, cât si din Europa sau din întreaga lume.

Asociația pentru Dezvoltarea Evaluării în România (ADER)

Misiunea ADER: Promovarea eficienței și eficacității în sectorul public.

Scopul ADER: Oferirea de cunoaştere în vederea fundamentării politicilor publice şi a implementării acestora.

Obiectivele ADER:

 • dezvoltarea utilizării evaluării în România prin promovarea bunelor practici în domeniu;
 • promovarea dialogului, a dezbaterilor publice între mediul academic, societatea civilă şi instituţii publice;
 • dezvoltarea cooperării şi colaborării cu instituţii care contribuie la dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul evaluării precum şi a evaluării politicilor publice la nivel naţional şi internaţional;
 • creşterea gradului de transparenţă şi responsabilitate prin promovarea evaluării sistemelor şi proceselor decizionale ca o componentă necesară a politicilor publice;
 • dezvoltarea cercetării evaluative ca o activitate academică distinctă, ca un domeniu de formare şi profesionalizare;
 • promovarea şi dezvoltarea capacităţii de evaluare la nivel naţional;
 • dezvoltarea de parteneriate instituţionale în domeniul evaluării;
 • creşterea nivelului de cunoaştere în spaţiul public din România privind procesul de aprofundare a integrării României în Uniunea Europeană: valori, instituţii şi politici;
 • sprijinirea fundamentării şi promovării propunerilor de intervenţii publice interne aferente procesului de integrare europeană;
 • afirmarea unui rol mai coerent şi expresiv al României la nivelul UE prin oferirea de expertiză specializată în domeniul politicilor publice.

Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională (CeCOP)

CeCOP urmăreşte completarea actului educativ prin stabilirea unor relaţii intercomunitare, exterioare mediului menţionat.

Prin decizia Biroului de Senat al SNSPA nr. 30, din 26 martie 2007, s-a aprobat înfiinţarea Centrului de Consiliere şi Orientare Profesională (în continuare denumit CeCOP) şi funcţionează sub îndrumarea Secretarului Ştiinţific al Senatului pe baza unui regulament propriu aprobat de Senatul SNSPA, dispune de o organigramă proprie, este finanţat din veniturile proprii ale SNSPA şi poate participa în proiecte cu finanţare externă.

CeCOP deserveşte toate facultăţile şi departamentele din SNSPA.

Obiectivele CeCOP:

 • Oferirea de servicii de consiliere şi orientare profesională pentru studenţii din SNSPA;
 • Îmbunătăţirea perspectivelor de angajare pe piaţa specifică, pentru studenţii pregătiţi de către SNSPA;
 • Creşterea performanţelor academice şi o mai bună integrare în viaţa academică internă şi internaţională;
 • Facilitarea accesului studenţilor la programe de internship, voluntariat, în cadrul diverselor instituţii şi organizaţii partenere şi interesate;
 • Informarea studenţilor în legătură cu activităţile de educaţie formală, nonformală şi informală desfăşurate în ţară şi în străinatate;
 • Promovarea ofertei academice şi a imaginii SNSPA spre publicul larg, dar şi către instituţii de învăţământ apropiate.
ADMITERE INFO
Fii la curent cu oferta de studii de masterat din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, pentru anul 2024-2025
TUTORIAT

Evenimente