Printati aceasta pagina

Latin American Studies (LAS)

Programul de masterat Latin American Studies este primul masterat de studii latino-americane din România.

Programul își propune să devină un punct de interes regional pentru persoanele care vor să-și desăvârșească pregătirea în domeniul relaţiilor internaţionale şi să dobândească expertiză în problematica Americii Latine.

Acest program este unul bilingv, cursurile fiind în spaniolă şi engleză, două limbi de largă circulaţie internaţională şi vitale pentru înlesnirea accesului studenţilor la informaţii, documente şi resurse din regiunea America Latină şi Caraibe. Sunt oferite gratuit cursuri de limba spaniolă, pentru cei care nu dețin cunoștințe anterioare în acest sens.

Posibilităţi de angajare pe piaţa muncii

După finalizarea studiilor, absolvenţii acestui program au o largă paletă de oportunităţi de intrare pe piaţa muncii, atât în mediul public, în cadrul direcţiilor privind America Latină şi Caraibe din cadrul instituţiilor guvernamentale, precum Ministerul Afacerilor Externe, cât şi în mediul privat, mai ales având în vedere intensificarea relaţiilor comerciale dintre regiunea Uniunii Europene şi cea a Americii Latine şi Caraibe. De asemenea, absolvenţii pot reprezenta o resursă umană valoroasă pentru mediul academic.

 

Prezentarea programului de masterat

Creionarea unui astfel de program a venit din nevoia de a răspunde cerințelor și schimbărilor ce au loc în sistemul internațional, statele din America Latină devenind tot mai interesante pentru comunitatea internațională.

Prin intermediul cursurilor, studenții sunt familiarizați cu evoluțiile din spațiul latino-american, să analizăm fenomenele care au determinat diferitele acțiuni economice, sociale şi politice, să previzionăm relațiile statelor din această zonă cu alți actori relevanți din sistemul internațional.

Competenţele dobândite ȋn urma absolvirii acestui masterat vor putea şi aplicate şi ȋn cadrul activităţilor desfăşurate de Institutul de Studii Latino-Americane, parte integrantă a SNSPA.

Masteratul Latin-American Studies are o abordare interdisciplinară, în special dat fiind că se bucură de colaborarea cu Institutul de Studii Latino-Americane (ISLA-SNSPA) și Revista Europeană de Studii Latino-Americane (EJLAS/REELA). Pe durata anului universitar sunt organizate evenimente și activități în parteneriat cu ambasade, centre culturale, centre de cercetare și universități din America Latină și Caraibe, Uniunea Europeană și SUA. Masteranzii români pot studia și desfășura activități diverse alături de masteranzi din mai multe țări din America Latină și Caraibe și pot desfășura la rândul lor stagii de mobilitate în cadrul universităților din această regiune.

Planul de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes.

Programul se adresează absolvenţilor de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenţilor de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învăţământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenţionate de la bugetul de stat, taxa de şcolarizare este de 500 euro/ semestru, respectiv 1000 EUR/an

Competențe

 • Utilizarea conceptelor de bază referitoare la actorii şi structura relaţiilor internaţionale şi a principalelor teorii în domeniu.

 • Prezentarea şi înţelegerea principalelor problematici ale politicii regionale și mondiale față de America Latină (mutaţii geopolitice majore, evoluţia proceselor de integrare regională, lupta împotriva terorismului etc.).

 • Înţelegerea și explicarea noţiunilor de securitate, interregionalism, integrare, riscuri asimetrice, cooperare regională, mișcare socială etc.

 • De asemenea, programul vine să ofere o perspectivă asurpa mișcărilor sociale și politice din spațiul latino-american și modul în care aceastea au inflențat evoluția ulterioară a statelor din regiune și relațiile dintre ele și alți actori din sistem.

 • Analizarea documentelor fundamentale pentru luarea deciziei în politica externă şi în domeniul securităţii (doctrine de politică externă, strategii de securitate ale principalilor actori internaţionali).

 • Programa cuprinde și o serie de cursuri ce vizează prezentarea sistemului educațional și cultural-religios din regiune, deoarece în evoluția spațiului analizat aceste aspecte au fost importante, iar fără analizarea lor nu putem vorbi cu adevarat de înțelegerea fenomenelor din zona Americii Latine.

 • Înţelegerea fenomenului juridic internaţional și utilizarea mecanismelor de elaborare şi respectare a dreptului public internaţional prin identificarea modului de reflectare a normelor internaţionale în dreptul intern al statelor din regiune.

 • Capacitatea de a stabili şi dezvolta relaţii de comunicare, parteneriate şi cooperare cu persoane, instituţii publice, mass–media, ONG-uri.

 • Competența de a lucra în echipă, de a comunica și negocia cu alte persoane sau grupuri, de a-şi prezenta clar şi coerent propriile poziţii, respectiv de a susține un discurs public.

 • Abilitatea de a iniţia şi menţine relaţii funcţionale de muncă într-un mediu multicultural şi pluralist, bazat pe încredere reciprocă, empatie şi comunicare, în spiritul respectării demnităţii tuturor persoanelor, indiferent de originea lor etnică, naţională, religioasă sau rasială, de gen, stil de viaţă sau dizabilitate.

 • Utilizarea şi prezentarea informaţiilor, a punctelor de vedere şi a conceptelor într-o formă concisă, bine structurată şi interesantă pentru o largă audienţă.

 • Rezolvarea problemelor cotidiene pe o cale non-discriminatorie şi non-conflictuală, bazată pe negociere şi dialog public.

 • Calităţi de leadership şi capacitatea de a rezolva sarcini în condiţii de stres.

 • Capacitatea de a anticipa nevoile, problemele şi evoluţiile de pe scena europeană şi cea internaţională.

 • Capacitatea de a identifica aspectele strategice şi problemele sistemice, de a stabili priorităţi. Identificarea unor soluţii de rezolvare a problemelor derivate din complexitatea interdependenţelor regionale, naţionale, europene şi mondiale.

 • Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, atât în activitatea profesională sau de cercetare, cât şi în viaţa de zi cu zi.

Condiții de admitere:

Media concursului de admitere la studii universitare de masterat este obținută în urma evaluării eseului de admitere.

Mai multe detalii legate de condițiile de admitere 2021 aici.

Documentele necesare în vederea depunerii dosarului de admitere 2021, aici.

Recomandăm realizarea eseului academic (5-10 pagini) pe un subiect care se încadrează în următoarele arii tematice:

 • Participarea femeilor în mișcări revoluționare în America Latină
 • Partide politice în America Latină
 • Procese de democratizare în America Latină
 • Relații între America Latină și Statele Unite
 • Relații între America Latină și Uniunea Europeană

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un Ghid pentru realizarea eseului de admitere.

Pentru a obține mai multe informații: admitere@dri.snspa.ro