Printati aceasta pagina

Relații internaționale și integrare europeană (RIIE)

Programul se adresează absolvenţilor de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenţilor de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învăţământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenţionate de la bugetul de stat, taxa de şcolarizare este de 1400 lei/ semestru.

Programul masteral a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, nr. 3628/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 721/2008.

Prezentare

Masteratul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană este un program interdisciplinar care propune a dublă abordare a dinamicilor regionale şi internaţionale actuale: relaţii internaţionale ce oferă a perspectivă globală şi studii europene ce se concentrează pe nivelul regional. Acest caracter interdisciplinar este necesar tocmai pentru a veni în întâmpinarea provocărilor actuale şi oferă o abordare comprehensivă de la nivel naţional spre regional şi internaţional.

Programul se adresează studenţilor care doresc să îşi dezvolte o carieră fructuoasă  în organizaţii internaţionale precum UE, NATO, ONU, etc, dar şi instituţii naţionale precum Ministerul de Afaceri Externe, Ministerul de Afaceri Europene, reprezentanţe ale României în  străinătate, etc.

Competenţele dobândite pot fi aplicate şi ȋn cadrul activităţilor desfăşurate de Centrul de Studii Europene, institut dezvoltat ȋn cadrul SNSPA.

Într-o lume aflată într-o continuă schimbare absolvenţii acestui program masteral vor beneficia de o gamă variată de cursuri precum: mari teme ale politicii mondiale, teoria relaţiilor internaţionale, instituţiile şi politicile Uniunii Europene, partidele şi organizaţiile politice ale Uniunii Europene, relaţiile UE cu alte organizaţii internaţionale etc. Pentru a se familiariza cu dinamicile internaţionale actuale, a înţelege procesul decizional, tehnicile de negociere uzitate, limbajul diplomatic, studenţii vor fi implicaţi în numeroase simulări pe diferite modele de organizaţii internaţionale şi analiza SWOT, prezentări, conferinţe, worshop-uri moderate de experţi recunoscuţi la nivel internaţional, etc.

Planul de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes. Planul de învăţământ vă permite să aflaţi exact câte cursuri veţi avea pe semestru, care sunt şi cum le puteţi urma, pentru a acumula cele 120 de credite transferabile.

Competențe

 • Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor specifice mediului internaţional, structurii relaţiilor internaţionale, principalilor actori şi comportamentului acestora în relaţiile dintre ei.
 • Cunoaşterea şi înţelegerea mutaţiilor geopolitice majore de după încheierea Războiului Rece, a implicaţiilor şi consecinţelor globalizării și identificarea strategiilor naţionale de securitate şi a rolului României în promovarea securităţii internaţionale.
 • Cunoaşterea principalelor riscuri şi ameninţări asimetrice la adresa securităţii naţionale şi internaţionale și familiarizarea cu noua abordare asupra terorismului.
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a Uniunii Europene, din punct de vedere al construcţiei instituţionale şi al procesului de înfăptuire a politicilor publice, și capacitatea de a lucra/acționa în contextul instituțional și de politici specific al UE.
 • Cunoașterea momentelor-cheie ale evoluției construcției europene și a teoriilor privind procesul de integrare europeană, dezvoltând capacitatea de a evalua procesele politice actuale ale UE.
 • Cunoaşterea modului de apariție şi a evoluţiei partidelor şi organizaţiilor politice în Europa, precum şi structurarea principalelor sisteme europene de partide politice.
 • Cunoaşterea şi înţelegerea mecanismelor pieţei unice europene și capacitatea de a evalua impactul pieței unice asupra mediului de afaceri.
 • Cunoaşterea fenomenului juridic internaţional prin asimiliarea mecanismelor și principiilor de elaborare şi respectare a actelor normative internaţionale, precum şi prin cunoaşterea relației dintre dreptul intern și cel internațional, dezvoltând astfel capacitatea de a analiza situații de fapt din mediul instituțional-birocratic și a elabora soluții juridice care să reglementeze spețe concrete.
 • Capacitatea de a stabili şi dezvolta relaţii de comunicare, parteneriate şi cooperare cu persoane, instituţii publice, mass–media, ONG-uri.
 • Capacitatea de a lucra în grup, de a comunica și negocia cu alte persoane sau grupuri, de a-şi prezenta clar şi coerent propriile poziţii, respectiv de a susține un discurs public.
 • Abilitatea de a iniţia şi menţine relaţii funcţionale de muncă într-un mediu multicultural şi pluralist, bazat pe încredere reciprocă, empatie şi comunicare, în spiritul respectării demnităţii tuturor persoanelor, indiferent de originea lor etnică, naţională, religioasă sau rasială, de gen, stil de viaţă sau dizabilitate.
 • Calităţi de leadership şi capacitatea de a rezolva sarcini în condiţii de stres.
 • Capacitatea de a utiliza un stil tehnic şi logic pentru elaborarea de lucrări analitice privind problematica UE.
 • Capacitatea de a dezvolta un spirit critico-constructiv în analizarea dezbaterilor contemporane.
 • Capacitatea de a anticipa nevoile, problemele şi evoluţiile de pe scena europeană şi cea internaţională.
 • Capacitatea de a identifica aspectele strategice şi problemele sistemice, de a stabili priorităţi.
 • Capacitatea de a lua decizii în condiţii de incertitudine şi de informaţii incomplete.
 • Abilitatea de a utiliza tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, atât în activitatea profesională sau de cercetare, cât şi în viaţa de zi cu zi.

 

Posibilităţi de angajare pe piaţa muncii

 • Expertiză, consultanţă, relaţii publice, poziţii administrative şi manageriale în următoarele domenii:
  • Instituţii şi agenţii ale organizaţiilor internaţionale (ONU, UE, NATO, OSCE, Consiliul Europei, Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, OMC etc.)
  • Instituţii publice naţionale şi agenţii guvernamentale (poziţii de decizie şi consultare publică).
  • Corporaţii transnaţionale
  • Proiecte europene, ONG-uri, Partide politice, Mass-media
 • Cercetare şi analiză politică a mediului internaţional
 • Predare şi formare (şcoli, universităţi, centre de educaţie a adulţilor, programe ad-hoc de formare profesională).

Condiții de admitere:

Admiterea este bazată pe evaluarea dosarului (format din eseu academic, CV și documente administrative):

Condiții admitere 2021

Documente necesare în vederea depunerii dosarului de admitere 2021

- Recomandăm realizarea eseului academic (5-10 pagini) pe un subiect care se încadrează în următoarele arii tematice:

 • Teoria relaţiilor internaţionale
 • Instituţii Europene
 • Procese de integrare pe plan european şi euro-atlantice
 • Relaţii ale UE cu alte organizaţii internaţionale
 • Conflicte şi probleme de securitate internaţională
 • Teoria şi practica negocierilor în relaţiile internaţionale
 • Actori ai sistemului internaţional – studii de caz.

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un Ghid pentru realizarea eseului de admitere

 

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană oferă celor care doresc să participe la examenul de admitere serviciul de preînscriere și tutoriat online.

Prin completarea FORMULARULUI de PREÎNSCRIERE online admitere DRIIE 2021, candidaţilor li se acordă posibilitatea de a beneficia de:

 • tutelare academică online privind elaborarea lucrării pentru examenul de admitere (la solicitarea candidaţilor);
 • recomandări bibliografice, precum şi resurse de specialitate în formă electronică şi tipărită în vederea elaborării lucrării pentru examenul de admitere;
 • abonarea la un newsletter lunar cu oportunităţi şi evenimente din domeniul Relaţiilor Internaţionale şi Studiilor Europene;
 • informaţii privind desfăşurarea unor evenimente organizate de DRIIE cum ar fi: activităţi de tutoriat cu profesorii Departamentului, dezbateri, conferinţe, mese rotunde, lansări de carte, târguri educaţionale, prelegeri deschise publicului larg ş.a.;
 • consiliere şi orientare profesională specifică programelor de masterat oferite de DRIIE.