Printati aceasta pagina

Latin American Studies (LAS)

Programul se desfăşoară în limba engleză şi spaniolă şi se adresează absolvenţilor de studii universitare în regim Bologna (3 ani) sau absolvenţilor de studii universitare de lungă durată (4 ani sau peste).

Forma de învăţământ zi, 2 ani, 120 ECTS.

În cazul locurilor nesubvenţionate de la bugetul de stat, taxa de şcolarizare este de 500 euro/ semestru, respectiv 1000 EUR/an.

Prezentare

Programul masteral în domeniul studiilor latino-americane este o iniţiativă a Institutului de Studii Latino-Americane și a Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană, din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative și este  primul program de acest gen din România.

Subliniem importanţa faptului că acest program este unul bilingv, cursurile fiind în spaniolă şi engleză, două limbi de largă circulaţie internaţională şi vitale pentru înlesnirea accesului studenţilor la informaţii, documente şi resurse din regiunea America Latină şi Caraibe. De asemenea, cursurile bilingve creează posibilitatea ca studenţii acestui program să provină şi din alte state decât România.

Acesta își propune să devină un punct de interes regional pentru persoanele care vor să-și desăvârșească pregătirea în domeniul relațiilor internaționale și să dobândească expertiză în problematica Americii Latine. Creionarea unui astfel de program a venit din nevoia de a răspunde cerințelor și schimbărilor ce au loc în sistemul internațional, statele din America Latină devenind tot mai interesante pentru comunitatea internațională.

Vom încerca prin intermediul cursurilor să familiarizăm studenții cu evoluțiile din spațiul latino-american, să analizăm fenomenele care au determinat diferitele acțiuni economice, sociale şi politice, să previzionăm relațiile statelor din această zonă cu alți actori relevanți din sistemul internațional.

Competenţele dobândite ȋn urma absolvirii acestui masterat vor putea şi aplicate şi ȋn cadrul activităţilor desfăşurate de Institutul de Studii Latino-Americane, parte integrantă a SNSPA.

După finalizarea studiilor, absolvenţii acestui program au o largă paletă de oportunităţi de intrare pe piaţa muncii, atât în mediul public, în cadrul direcţiilor privind America Latină şi Caraibe din cadrul instituţiilor guvernamentale, precum Ministerul Afacerilor Externe, cât şi în mediul privat, mai ales având în vedere intensificarea relaţiilor comerciale dintre regiunea Uniunii Europene şi cea a Americii Latine şi Caraibe. De asemenea, absolvenţii pot reprezenta o resursă umană valoroasă pentru mediul academic.

Planul de învățământ cuprinde atât o serie de cursuri obligatorii, care au menirea de a pune bazele sau a consolida noţiunile şi conceptele fundamentale, cât şi o serie de cursuri opţionale, din care studenţii le pot alege pe cele care răspund cel mai bine ariei lor de interes. 

Competențe

 • Utilizarea conceptelor de bază referitoare la actorii şi structura relaţiilor internaţionale şi a principalelor teorii în domeniu.
 • Prezentarea şi înţelegerea principalelor problematici ale politicii regionale și mondiale față de America Latină (mutaţii geopolitice majore, evoluţia proceselor de integrare regională, lupta împotriva terorismului etc.).
 • Înţelegerea și explicarea noţiunilor de securitate, interregionalism, integrare, riscuri asimetrice, cooperare regională,  mișcare socială etc.
 • De asemenea, programul vine să ofere o perspectivă asurpa mișcărilor sociale și politice din spațiul latino-american și modul în care aceastea au inflențat evoluția ulterioară a statelor din regiune și relațiile dintre ele și alți actori din sistem.
 • Analizarea documentelor fundamentale pentru luarea deciziei în politica externă şi în domeniul securităţii (doctrine de politică externă, strategii de securitate ale principalilor actori internaţionali).
 • Programa cuprinde și o serie de cursuri ce vizează prezentarea sistemului educațional și cultural-religios din regiune, deoarece în evoluția spațiului analizat aceste aspecte au fost importante, iar fără analizarea lor nu putem vorbi cu adevarat de înțelegerea fenomenelor din zona Americii Latine.
 • Înţelegerea fenomenului juridic internaţional și utilizarea mecanismelor de elaborare şi respectare a dreptului public internaţional prin identificarea modului de reflectare a normelor internaţionale în dreptul intern al statelor din regiune.
 • Capacitatea de a stabili şi dezvolta relaţii de comunicare, parteneriate şi cooperare cu persoane, instituţii publice, mass–media, ONG-uri.
 • Competența de a lucra în echipă, de a comunica și negocia cu alte persoane sau grupuri, de a-şi prezenta clar şi coerent propriile poziţii, respectiv de a susține un discurs public.
 • Abilitatea de a iniţia şi menţine relaţii funcţionale de muncă într-un mediu multicultural şi pluralist, bazat pe încredere reciprocă, empatie şi comunicare, în spiritul respectării demnităţii tuturor persoanelor, indiferent de originea lor etnică, naţională, religioasă sau rasială, de gen, stil de viaţă sau dizabilitate.
 • Utilizarea şi prezentarea informaţiilor, a punctelor de vedere şi a conceptelor într-o formă concisă, bine structurată şi interesantă pentru o largă audienţă.
 • Rezolvarea problemelor cotidiene pe o cale non-discriminatorie şi non-conflictuală, bazată pe negociere şi dialog public.
 • Calităţi de leadership şi capacitatea de a rezolva sarcini în condiţii de stres.
 • Capacitatea de a anticipa nevoile, problemele şi evoluţiile de pe scena europeană şi cea internaţională.
 • Capacitatea de a identifica aspectele strategice şi problemele sistemice, de a stabili priorităţi.
 • Identificarea unor soluţii de rezolvare a problemelor derivate din complexitatea interdependenţelor regionale, naţionale, europene şi mondiale.
 • Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, atât în activitatea profesională sau de cercetare, cât şi în viaţa de zi cu zi.

Condiții de admitere:

Admiterea este bazată pe evaluarea dosarului (format din eseu academic, CV și documente administrative):

Condiții admitere 2021

Documente necesare în vederea depunerii dosarului de admitere 2021

- Recomandăm realizarea eseului academic (5-10 pagini) pe un subiect care se încadrează în următoarele arii tematice:

 • Participarea femeilor în mișcări revoluționare în America Latină
 • Partide politice în America Latină
 • Procese de democratizare în America Latină
 • Relații între America Latină și Statele Unite
 • Relații între America Latină și Uniunea Europeană

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, am realizat un Ghid pentru realizarea eseului de admitere

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană oferă celor care doresc să participe la examenul de admitere serviciul de preînscriere și tutoriat online.

Prin completarea FORMULARULUI de PREÎNSCRIERE online admitere DRIIE 2021, candidaţilor li se acordă posibilitatea de a beneficia de:

 • tutelare academică online privind elaborarea lucrării pentru examenul de admitere (la solicitarea candidaţilor);
 • recomandări bibliografice, precum şi resurse de specialitate în formă electronică şi tipărită în vederea elaborării lucrării pentru examenul de admitere;
 • abonarea la un newsletter lunar cu oportunităţi şi evenimente din domeniul Relaţiilor Internaţionale şi Studiilor Europene;
 • informaţii privind desfăşurarea unor evenimente organizate de DRIIE cum ar fi: activităţi de tutoriat cu profesorii Departamentului, dezbateri, conferinţe, mese rotunde, lansări de carte, târguri educaţionale, prelegeri deschise publicului larg ş.a.;
 • consiliere şi orientare profesională specifică programelor de masterat oferite de DRIIE.