Printati aceasta pagina

Mobilități de plasament 2021/2022

Departamentul de Relaţii Internaţionale și Integrare Europeană organizează o sesiune de selecție pentru mobilități de plasament pentru anul universitar 2021-2022.

Depunerea dosarelor: 10 noiembrie 2021 15 iunie 2022 la adresa de e-mail: anamaria.costea@dri.snspa.ro

Desfășurarea mobilității: 10 decembrie 2021- 30 septembrie 2022 (2 luni în acest interval).

NOTĂ: Dacă locurile nu au fost ocupate, termenul va fi prelungit.

Numărul de locuri disponibile: 10.

Durata mobilității: 2 luni-12 luni.

Anunțarea rezultatelor: rezultatele sunt trimise pe e-mail studenților care au depus dosarul de selecție în termen de cel mult 14 zile lucrătoare de la data depunerii dosarelor.

Contestațiile se pot depune în cel mult 3 zile de la data transmiterii rezultatelor. Contestațiile se vor depune la adresa de e-mail: anamaria.costea@dri.snspa.ro

1. Criterii de eligibilitate

Sunt eligibili să aplice:

 • Studenții în cadrul DRIIE în anul I învățământ la zi;
 • Studenții în ani terminali (anul II de master), cu condiția ca în situația în care mobilitatea are loc după absolvirea ciclului de învățământ (susținerea dizertației), să se finalizeze în termen de un an de la absolvire;
 • Doctoranzii cu frecvență în domeniul Științe Politice în cadrul Școlii Doctorale a SNSPA, care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand.
 • Proaspeții absolvenţi de studii de doctorat, cu condiţia ca selecția sa aibă loc în timpul ultimului an de studiu, iar stagiul în străinătate să se efectueze și să se finalizeze, în termen de un an de la absolvire.

Același student poate beneficia de granturi Erasmus+ pentru a studia sau pentru a efectua practică în altă țară până la un maximum de 12 luni per ciclu de studii.

2. Când se pot desfășura plasamentele?

Mobilitățile de plasament pot avea loc în intervalul 10 decembrie 2021-30 septembrie 2022 (2 luni în acest interval).

3. Unde se pot desfășura plasamentele?

Studentul este responsabil de identificarea și contactarea instituției-gazdă în vederea încheierii unui acord interinstituțional. Modelul acordului este disponibil la cerere la biroul Erasmus al DRIIE. Adițional acordului, studentul trebuie să includă la dosarul de concurs o scrisoare de invitație nominală de la instituția-gazdă vizată.

Organizația gazdă poate fi: orice organism public sau privat activ pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării și tineretului. De exemplu, o astfel de organizație poate fi:

 • întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);
 • un organism public la nivel local, regional sau național;
 • un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camerele de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
 • un institut de cercetare;
 • o fundație;
 • o școală/un institut/un centru educațional (la orice nivel, de la învățământul pre-școlar la cel secundar superior, inclusiv formarea profesională și educația adulților);
 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
 • un organism care oferă servicii de orientare profesională, consiliere profesională și informare;
 • o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program care deține o ECHE.

IMPORTANT!
Următoarele tipuri de organizații NU sunt eligibile ca organizații gazdă pentru stagii dedicate studenților: instituții ale UE și alte organisme ale UE, inclusiv agențiile specializate; organizații care administrează programele UE, cum ar fi agențiile naționale (pentru a evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă).

4. Procedura de selecţie

Procedura de selecţie constă în evaluarea dosarului de înscriere al candidaților. Dosarele vor fi examinate de comisia de selecție în ordinea primirii iar granturile de mobilitate vor fi alocate până la epuizarea locurilor disponibile.

Dosarul de înscriere – acte necesare

Pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus, dosarul de înscriere cuprinde în mod obligatoriu:

 • Cerere de înscriere la concurs(DOWNLOAD CERERE DE ÎNSCRIERE)
 • Acord interinstituțional semnat de instituția-gazdă (modelul acordului este disponibil la cerere la biroul Erasmus al DRIIE, anamaria.costea@dri.snspa.ro );
 • Invitație nominală din partea instituției-gazdă;
 • Curriculum Vitae în limba română, semnat pe fiecare pagină;
 • Scrisoare de motivație de 1 pagină – redactată în limba în care va avea loc mobilitatea;
 • Declarație pe propria răspundere că studentul deține surse suplimentare de finanțare;
 • Studenţii la doctorat trebuie să depună şi acordul scris al coordonatorului de doctorat;
 • (opțional) Certificat care atestă cunoașterea limbii în care va avea loc mobilitatea – constituie un avantaj.

Evaluarea candidaturilor

Dosarele incomplete (care nu conțin documentele și informațiile cerute mai sus) vor fi declarate respinse. Dosarele complete vor fi evaluați în funcție de calitatea CV-ului, motivația alegerii stagiului Erasmus, familiarizarea cu limba în care va avea loc mobilitatea.

Rezultatele selecției vor fi comunicate pe email candidaților în termen de trei zile lucrătoare de la primirea dosarelor.

5. Finanțarea mobilității

Grantul ERASMUS+ pentru mobilități de plasament este de:

 • 720 euro/lună pentru Danemarca, Irlanda, Franţa, Italia, Austria, Finlanda, Suedia, Regatul Unit, Liechtenstein, Norvegia, Belgia, Republica Cehă, Germania, Grecia, Spania, Croaţia, Cipru, Luxemburg, Ţările de Jos, Portugalia, Slovenia, Islanda, Turcia;
 • 670 euro/lună pentru: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovacia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.
 • + 200 Euro/lună grant social (pentru studenții care beneficiază de bursă socială acordată de SNSPA pe perioada mobilității Erasmus+) - grantul se acordă doar dacă sunt fonduri disponibile.

Grantul ERASMUS nu acoperă integral cheltuielile legate de deplasare. Din acest motiv recomandăm existenţa unor surse de finanţare suplimentară.

6. Contractul de plasament (Learning Agreement for Traineeships)

Programul de plasament ales şi convenit de cele două părţi trebuie respectat de către beneficiarul mobilităţii. Modificările Training Agreement-ului trebuie aprobate de către coordonatorul ERASMUS de la DRIIE si se menţionează în spaţiul special prevăzut în acest document.

La sfârşitul perioadei de plasament, instituția parteneră trebuie să confirme, prin semnătură, în spaţiul special alocat în Training Agreement, îndeplinirea programului de plasament.

7. Obligaţii/Acte necesare la întoarcere

Instituția parteneră trebuie să elibereze studentului un certificat care sa ateste perioada de plasament. Nerespectarea integrală a perioadei de plasament specificată în certificatul/ atestatul de la instituția parteneră atrage după sine restituirea integrală a grantului primit. Excepţie o fac cazurile speciale, de forță majoră (de exemplu, cazurile medicale) care sunt supuse atenţiei Biroului pentru Programe Comunitare al SNSPA și facultății, precum şi Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Toate documentele medicale trebuie depuse în original. Dacă cererea studentului este aprobată de aceste două foruri de decizie se impune restituirea numai a părţii din ajutorul financiar corespunzătoare numărului de zile/luni neefectuate.

-- -- -- --

Contact Erasmus+

Coordonator Erasmus+ DRIIE: Lect. univ. dr. Ana Maria Costea anamaria.costea@dri.snspa.ro  

Coordonator instituțional SNSPA: Conf. univ. Dr. Crina Rădulescu erasmusplus.snspa@gmail.com

Site Erasmus+ SNSPA: http://erasmus.snspa.ro/

Site Erasmus+ DRIIE: http://dri.snspa.ro/erasmus