Printati aceasta pagina

Centrul de Studii Europene asupra Migraţiei Umane

Centrul de Studii Europene asupra Migraţiei Umane (CSEMU) a fost înfiinţat în anul 2014 şi funcţionează în cadrul Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană al Şcoalii Naţionale de Stiinţe Politice şi Administrative.

Misiune şi obiective

Centrul de Studii Europene asupra Migraţiei Umane (CSEMU) este un centru de cercetare interdisciplinară privind migraţiile umane, care se concentrază pe analiza mobilităţii populaţiei și pe procesele asociate la nivel naţional, european şi mondial. CSEMU îşi propune să contribuie la dezbaterea publică privind migrația şi diaspora, la cunoaşterea fenomenului migraţiei, a cauzelor şi consecinţelor sale, îndeosebi la nivelul politicilor publice privind consecinţele migraţiilor umane.

Scopul CSEMU constă în studirea migraţiei ca fenomen social, cultural, demografic, economic şi politic, într-o perspectivă multidisciplinară. Vor fi abordate îndeosebi următoarele aspecte:

 • reglementarea migrației şi analiza consecinţelor sale asupra cetăţeniei, ocupării şi inserţiei sociale;
 • problemele multiculturalismului şi interculturalismului;
 • facilitatea integrării migranţilor în ţara de destinaţie;
 • migrația forțată datorată conflictelor regionale, sărăciei extreme, discriminării etnice, rasiale, religioase și de gen, precum și dezastrelor de mediu;
 • migraţia nereglementată şi traficul de fiinţe umane;
 • protecţia internaţională şi politica în domeniul azilului;
 • migrația și dezvoltarea, care vizează, în special, analiza critică a proceselor şi a consecinţelor migraţiei temporare asupra țărilor de origine a migranților.

Obiective:

Pentru realizarea misiunii asumate, CSEMU are următoarele obiective:

 • Dezvoltarea unui cadru conceptual teoretic, metodologic şi instrumental de cercetare a fenomenului imigraţiei dintr-o perspectivă integrată, multidisciplinară;
 • Dezvoltarea unei comunităţi de cercetători, integrată în reţelele europene şi internaţionale de specialitate, pentru studierea cadrului conceptual şi a fenomenelor sociale referitoare la migraţia umană şi integrarea imigranţilor;
 • Oferirea suportului academic, referențial și logistic necesar îmbunătățirii calității programelor de studii oferite de SNSPA şi dezvoltarea programelor de cercetare dedicate studierii migraţiei umane în context european;
 • Participarea la formarea continuă a specialistilor în domeniul migraţiilor umane;
 • Propunerea de măsuri de politici publice şi reglementări în domeniul migraţiilor umane;
 • Crearea unei biblioteci şi a unei baze de date referitoare la migraţia în România.

Tipuri de activităţi:

 • Elaborarea de studii, proiecte, programe de cercetare în domeniul migraţiei umane;Crearea unei reţele de cercetători din domenii ştiinţifice diferite (sociologie, psihologie, securitate, economie, integrare europeană, politici publice, drept, antropologie etc.), care să contribuie la studiul fenomenului migraţiei în cadrul societăţii româneşti, dar şi la nivel european, şi care să includă reprezentați ai mediului academic, cercetători, doctoranzi, studenți, specialiști, reprezentanți ai unor instituții publice, organizații neguvernamentale cu preocupări în domeniu, precum şi alte părți interesate, din România și din străinătate;Desfăşurarea de activităţi de monitorizare a politicilor publice aflate în curs de implementare în domeniul migraţiei umane, de evaluare a acestora şi dezvoltarea de previziuni adecvate, în vederea îmbunătăţirii procesului de elaborare a politicilor publice referitoare la acest domeniu;
 • Facilitarea apariţiei în limba română a unor lucrări ce prezintă interes pentru studiul migraţiei umane;
 • Publicarea de documente analitice şi diseminarea acestora către instituţiile şi persoanele interesate;
 • Sprijinirea publicării rezultatelor cercetărilor în volume colective, în reviste din ţara şi străinătate;
 • Organizarea de seminarii şi conferinţe pe teme legate de migraţia umană;
 • Organizarea unor sesiuni periodice de formare profesională continuă pentru toţi cei interesaţi să urmeze cursuri cu privire la migraţia umană europeană;
 • Integrarea Centrului în reţelele europene şi internaţionale din domeniu, precum și desfășurarea unor activități de cooperare cu centrele de cercetare de specialitate din universitățile românești și străine, în vederea realizării unui schimb de informaţii/bune practici ş.a.;
 • Desfăşurarea activităţilor de consultanţă pe domenii legate de migraţia umană;
 • Alte tipuri de activităţi necesare îndeplinirii misiunii şi obiectivelor asumate de CSEMU.

Contact CSEMU:

Prof. Univ. Dr. Cezar Birzea, Dep. de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană - cb@snspa.ro

Sonia Dragomir, Expert relaţii internaţionale - sonja_ald@yahoo.com